Algemene Voorwaarden

Om behandelingen en diensten door De Omhelzing zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Als je een aanvraag doet, ga ik ervan uit dat je kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden van De Omhelzing gevestigd Dotter 19, 3941 TH in Doorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder inschrijvingsnummer 83990658

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod/ dienst van De Omhelzing en op elke tot stand gekomen offerte/overeenkomst tussen De Omhelzing en de consument, tenzij door De Omhelzing schriftelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken.
 2. Deze voorwaarden worden via de website van De Omhelzing gecommuniceerd.
 3. De consument aanvaard de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden enkel door het feit van de overeenkomst.
 4. De toepasselijkheid van door consument gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Aanbod

 1. Aanvragen voor behandelingen en diensten geschieden via het inschrijfformulier op de website, per e-mail of telefonisch en geschieden op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de dienst door De Omhelzing aan de consument. Deze bevestiging vindt per email plaats.
 2. Prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Aanvraag voor een dienst impliceert automatisch en onmiddellijk, dat de consument verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat de consument zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.
 4. Het aanbod is vrijblijvend. De Omhelzing is gerechtigd het aanbod te
  wijzigen en aan te passen.
 5. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden behandelingen/diensten.
 6. Alle gegevens en afbeeldingen zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Elk aanbod bevat voldoende gedetailleerde informatie dat de consument een goede beoordeling kan maken over het aanbod.

Artikel 3 Behandeling/Dienst

 1. De Omhelzing zal zich te allen tijde inspannen de dienst naar beste kunnen uit te voeren. De Omhelzing is nooit aansprakelijk voor het niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van de consument.
 2. De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van de dienst, tijdig worden verstrekt aan De Omhelzing. Dit omvat gegevens waarvan wordt aangegeven door De Omhelzing dat deze nodig zijn, en gegevens waarvan de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat deze nodig zijn.
 3. De Omhelzing is gerechtigd bij de uitvoering van een dienst derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal De Omhelzing de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Alle kennis/handelingen die in het kader van de dienst worden aangeboden door De Omhelzing zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze behandelingen/diensten dienen ter ondersteuning, rust, ontspanning en het verstrekken van informatie. Afname van een dienst/behandeling/product is geheel op eigen risico.
 4. De Omhelzing zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 5. Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij De Omhelzing en dat wordt ook verwacht van de consument.
 6. Wederzijds respect en een veilige sfeer zijn zowel voor De Omhelzing als de consument een vanzelfsprekendheid.
 7. De Omhelzing behoudt zich het recht voor om consumenten te weigeren.

Artikel 6 Wijziging & Annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft De Omhelzing te allen tijde de mogelijkheid de Dienst te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden zoals in dit lid bedoeld is onder meer sprake in geval van ziekte van Sephora Verhoek en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door De Omhelzing noodzakelijk zijn.
 2. In geval van wijziging e/o annulerring door De Omhelzing, zal de consument op de hoogte worden gesteld van opnieuw inplannen van de geannuleerde dienst/behandeling.
 3. In het geval van overmacht is De Omhelzing gerechtigd de dienst/behandeling te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is sprake indien de uitvoering van de dienst/behandeling, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar De Omhelzing redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen. Zoals ongevallen, brand, ziekte, overlijden van een naaste, nood bij een kind en extreme weersomstandigheden.
 4. Bij annulering 24 uur voor aanvang van de sessie wordt 100% van het geldende tarief in rekening gebracht. Dit geldt niet wanneer er sprake is van een bevalling, miskraam, ziekenhuisopname of wanneer er complicaties zijn opgetreden in de postpartum periode.
 5. Wanneer er een postpartum pakket is afgenomen en er is een aanbetaling gedaan, kunnen de sessies niet meer worden geannuleerd. Wanneer er sprake is van miskraam/verliesgeboorte, ziekenhuisopname of complicaties in de postpartum periode, kunnen de sessies worden aangepast.

Artikel 8 Herroepingsrecht

 1. Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
 2. Producten kunnen enkel geretourneerd worden in de onuitgepakte, oorspronkelijke verpakking.
 3. Wanneer de consument gebruik wens te maken van het herroepingsrecht is deze verplicht dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan De Omhelzing. Het product dient dan binnen 14 dagen retour te worden gestuurd.
 4. Indien de consument na afloop van de in artikel 8, lid 2 en 3, genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht reps. het product niet heeft teruggezonden, is koop een feit.
 5. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen enkel de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 6. Kosten die zijn betaald voor het product, worden binnen 14 dagen na herroeping terugbetaald. Voorwaardelijk dat het product reeds terug ontvangen is door De Omhelzing.

Artikel 9 Wijziging & Annulering door consument

 1. Annulering is uitsluitend schriftelijk of telefonisch (e-mail, sms, whatsapp) mogelijk.
 2. Annulering van een dienst/ behandeling is kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Bij annulering na het termijn van 24 uur voor de geplande afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Met uitzondering van overmacht bij de consument zoals de bevalling van de consument
 3. Een eventuele aanbetaling voor een behandeling/dienst wordt enkel teruggestort op basis van het herroepingsrecht (artikel 8).
 4. Annulering van de behandelingen/ diensten die vallen binnen de categorie van Postpartum Zorg kunnen uitsluitend binnen de bedenktermijn van 14 dagen na het ondertekenen van de overeenkomst waarin de consument het aanbod heeft aanvaardt. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van annulering binnen de bedenktermijn, dient de consument dit kenbaar te maken via de mail.
 5. Indien de consument na de bedenktermijn alsnog wenst af te zien van de behandeling/dienst binnen de categorie van Postpartum Zorg is De Omhelzing gerechtigd 25% van vooraf overeengekomen totaalbedrag in rekening te brengen bij de consument.

Artikel 10 Betaling

 1. Kosten voor éénmalige behandelingen dienen direct na afloop van de behandeling via betaalverzoek of contant te worden voldaan, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
 2. Kosten voor diensten voor pakketten (meerdere behandelingen, postpartum zorg, maaltijden) dienen volledig voorafgaand aan de dienst binnen het betalingstermijn op de ontvangen factuur op het rekeningnummer van De Omhelzing te zijn bijgeschreven onder vermelding van het factuurnummer, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
 3. In geval van niet tijdige betaling zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, is De Omhelzing te allen tijde gerechtigd geen reservering voor dienst in haar agenda op te nemen. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot dienst voor de consument.
 4. De Omhelzing behoudt zich het recht voor tot tussentijdse prijswijzigingen.

Artikel 11 Kosten bij overschrijding van de betalingstermijn

 1. Indien je niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat ben je in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald op de vervaldatum, zal De Omhelzing je een eerste kosteloze aanmaning sturen, met een verzoek om alsnog binnen zeven (7) kalenderdagen te betalen. Wanneer deze termijn verstrijkt zonder dat De Omhelzing het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, ontvang je een tweede aanmaning waarin wordt aangegeven dat bij overschrijding van de betalingstermijn van deze aanmaning buitengerechtelijke incassokosten in rekening zullen worden gebracht.
 2. Wanneer incassomaatregelen moeten worden genomen, ben je wettelijk verplicht alle in redelijkheid gemaakte, gerechtelijke en buitengerechtelijke, (incasso)kosten te vergoeden. De hoogte van de kosten voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor vorderingen tot € 2.500,- betekent dit een mogelijke vergoeding van maximaal vijftien procent (15%) van de hoofdsom, met een minimum van € 40,
 3. Wanneer je na de tweede aanmaning nog steeds nalatig bent het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan De Omhelzing haar vordering op jou overdragen aan een derde. Daarbij komen alle kosten die in verband met de openstaande vordering van De Omhelzing moeten worden gemaakt voor jouw rekening, evenals de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De Omhelzing is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van de consument gedurende de dienst/behandeling.
 2. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van De Omhelzing, is De Omhelzing op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat de consument overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan behandeling/dienst.
 3. Aansprakelijkheid van De Omhelzing voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 4. Iedere eventuele aansprakelijkheid van De Omhelzing uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de kosten van de dienst/behandeling waarmee de schade een verband heeft.
 5. De aansprakelijkheid van De Omhelzing is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van De Omhelzing in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 13 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Bij aanvraag voor een Dienst worden de persoonsgegevens van de consument gebruikt volgens bepalingen in de Privacy Verklaring.

Artikel 14 Bijzondere bepalingen

 1. De Omhelzing behoudt zich het recht voor consumenten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de dienst/behandeling belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van De Omhelzing en de consument, van verdere behandelingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling onverlet.

Artikel 15 Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de dienst/behandeling moeten binnen 7 dagen duidelijk omschreven worden en ingediend bij Sephora Verhoek via mail.
 2. Bij De Omhelzing ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Een klacht schort de verplichten van De Omhelzing niet op, tenzij De Omhelzing schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door De Omhelzing, zal De Omhelzing naar redelijkheid handelen door het aanbod aan te passen, dan wel een deel van de gemaakte kosten te vergoeden.
 6. Op overeenkomsten tussen De Omhelzing en de consumenten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in principe beslecht worden door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin De Omhelzing is gevestigd.