Privacy Statement

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
De Omhelzing neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
De Omhelzing verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?
Wanneer je een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de volgende gegevens:
*  Voor- en achternaam
* Adres
* Geboortedatum
* E-mailadres
* Telefoonnummer
* Uitgerekende datum (alleen van toepassing bij begeleiding tijdens zwangerschap/ kraamtijd)
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deomhelzing.com, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Het bijhouden van jouw behandeldossier.
  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een contactformulier, worden gebruikt om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Deze gegevens worden ook gebruikt om jouw betaling af te handelen en om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
De Omhelzing neemt de bescherming van jouw persoonlijke en medische gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Als  behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door te bellen of via info@deomhelzing.com

GEBRUIK DOOR DERDEN
De Omhelzing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
De gegevens uit je gezondheidsdossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (ook alleen met jouw toestemming).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

SOCIAL MEDIA
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de
privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij
omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:
Facebook
Instagram

LINKS
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.deomhelzing.com om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn
ontvangen. De gegevens in ons gezondheidsdossier en boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar na de laatste behandeling, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Omhelzing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze
gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deomhelzing.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ , paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

WIJZIGINGEN
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.